სამოქმედო გეგმა:

სისხლის სამართლის კანონმდებლობის გადახედვა ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო სტანდარტებთან დაახლოების კუთხით

აღნიშნული თავი სისხლის სამართლის როგორც ზოგადი, ისე კერძო ნაწილების გადახედვას და ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგებას გულისხმობს. 2016-2017 წლების სამოქმედო გეგმით, ამ თავის ქვეშ, ირიბი მტკიცებულებების დასაშვებობისა და დაზარალებულის უფლებების განსამტკიცებლად, გაიწერა არსებული ნორმატიული ჩარჩოს დახვეწის ვალდებულება; სისხლის სამართლის კოდექსის ლიბერალიზაციის მიზნით, შენარჩუნდა ცვლილებებთან და ახალ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ინიცირებასთან დაკავშირებული საქმიანობა. ყურადღება გამახვილდა სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ადამიანის უფლებების დაცვის გასაუმჯობესებლად მოსამართლეების და სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენელთა გადამზადებაზე.

შეჯამების სახით შეიძლება ითქვას, რომ სამწუხაროდ, სამოქმედო გეგმის პირველი თავის პირველი მიზანი მიღწეული არ არის. როგორც ზემოთ უკვე აღვნიშნეთ, მიზნის მისაღწევად გათვალისწინებული ამოცანები (და უფრო მეტად კი აქტივობები) საკმარისი არ იყო და ბევრი გამოწვევა გეგმის მიღმა დარჩა. ამასთან, პირველი მიზნით გაწერილი ამოცანები საანგარიშო პერიოდში არ შესრულებულა. დღემდე საკანონმდებლო პროექტების სახეს ატარებს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის, სისხლის სამართლის კოდექსის  და ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის ცვლილებები. წინამდებარე მიზნით გათვალისწინებული აქტივობები მხოლოდ საწყის ეტაპზეა. შესაბამისად, შეუძლებელია აღნიშნული კანონპროექტების პრაქტიკაში მოქმედების ეფექტიანობის შეფასება, რადგან 2016-2017 წლებში ამ მიზნის ქვეშ გაწერილი არცერთი კანონპროექტის პარლამენტში ინიცირება არ მომხდარა.

 

 

 


მიზნის ამოცანები

ამოცანა 1.1.1
სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის დასახვეწად საჭირო ცვლილებების ინიცირება

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
ამოცანა 1.1.2
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის ლიბერალიზაციის, მოსამართლის დისკრეციის გაზრდის, ნათელი და განჭვრეტადი სისხლის სამართლის ნორმების ფორმირების მიზნით, ცვლილებების პროექტის მომზადება

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
ამოცანა 1.1.3
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის საერთაშორისო სტანდარტებთან მისადაგება

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა
ამოცანა 1.1.4
სისხლის სამართლის მართლმსაჯულებაში ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესების მიზნით მოსამართლის როლის გაზრდა

გრაფიკის შესახებ

 • აღნიშნული მაჩვენებელი ასახავს მხოლოდ სამოქმედო გეგმის თავის შესრულების პროგრესს. იგი არ გამოხატავს მიზნებისა და აქტივობების შესაბამისობას და რელევანტურობას
 • აქტივობის შესრულების ვადა გასულია
 • აქტივობის შესრულების ვადა მიმდინარეობს
 • აქტივობის შესრულების ვადა მალე გავა